انتقام از استراحت اجباری

اتاق‌خواب از مشهورترین کارهای وینسنت ون‌گوگ. در یکی از نامه‌ها به برادرش تئو نوشت: “پس از بیماری، وقتی دوباره به کارهایم نگاه کردم، به نظرم بهترینش اتاق خواب است”. منظور از رنگ‌های روشن نمودی از خواب و آرامش بوده است. تحقیقات نشان داده کنتراست شدید رنگ‌ها نه عمدی که نتیجه‌‌ی تغییر رنگِ تابلو در طول سالیان است. به عنوان نمونه، در و دیوارها، ابتدا بنفش بوده و نه آبی. تابلوهای روی دیوار آثاری‌ست از خودش. زاویه‌ی عجیب دیوار عقبی نه خطای دید است و نه اشتباه ون‌گوگ، دیوار اتاقش واقعا کج و اریب بود. در اعمال نکردن قوانین پرسپکتیو سهوی در کار نبوده، در نامه‌ای به برادرش توضیح داده که نمای داخل را مسطح گرفته، سایه‌ها را حذف کرده تا نقاشی‌اش به فضای آثار ژاپنی شبیه‌تر گردد. او برای سال‌ها متاثر از هنر تصویری ژاپنی بود. ایده‌ی نقاشی، از روزهای طولانی بیماری و در بستر ماندن به ذهنش رسید. در نامه نوشت: چشمانم هنوز خسته است اما ایده‌ای دارم، و بعد ادامه داد: “این انتقام من است از استراحت اجباری“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: